Metod

I terapin erbjuds du möjlighet att undersöka dina känslor, relationsmönster och inre föreställningar om dig själv och andra. Affektfokuserad terapi fokuserar särskilt på känsloreaktioner och invanda sätt att hantera dessa. Vi arbetar oftast med det som är aktuellt och pågående i ditt liv just nu men det utesluter så klart inte att det ibland är hjälpsamt att förstå bakgrunden till hur problemen uppstått. Känslomässiga problem är ofta är kopplade till tidigare erfarenheter och minnen och dessa kan behöva förstås och bearbetas för att en förändring här och nu ska bli möjlig.

I affektfokuserad terapi är terapeuten själv aktiv och undersökande i sitt förhållningssätt.

Vi strävar efter att få syn på och ifrågasätta invanda destruktiva förhållningssätt. Du uppmuntras ofta att utforska och fördjupa dina känslor direkt i samtalet med terapeuten. Att känslor upplevs fullt ut är ofta ett första steg mot att våga pröva en förändring.

En person som till exempel har svårt att uttrycka ilska kan undvika känslan genom att bli tyst, genom att gråta eller känna sig trött. Om personen är i en mycket pressad situation tappar hen kanske fattningen och säger eller gör något olämpligt och i förhållande till vad som hänt oproportionerligt. Det är ofta svårt att uppfatta vilken känsla som väckts inom oss eftersom vi utvecklat automatiska försvar mot det obehag känslan väcker. Emellertid inskränks ofta livet efterhand eftersom vi missar möjligheten att förstå vad vi reagerat på och för möjligheten att kunna använda ilskan på ett konstruktivt sätt. Detta kan vara t ex genom att kunna sätta nödvändiga gränser för oss själva i förhållande till andra.

Någon som har svårt med känslor av närhet och ömhet reagerar kanske som den vore oberörd, är alltid upptagen och nedvärderar sitt behov av andra, snarare än är öppen och tillgänglig för dem. Detta kan leda till svårigheter att etablera nära relationer. Dessa svårigheter kan i förlängningen även leda till att besvär som nedstämdhet och ångest uppstår.

Även positiva känslor som t ex glädje och intresse kan ibland undvikas om de väcker smärta, skuld eller skam. Du har kanske svårt känna glädje över dig själv och har svårt att bli nöjd och tillfredsställd och anklagar dig själv mycket. Svårigheter att känna intresse och engagemang för sig själv kan ta sig i uttryck att personen missköter sig själv såväl psykiskt som fysiskt och får svårt att tillåta sig sina egna och andras omsorger.

Affektfokuserad terapi är verksamt genom att du gradvis närmar dig de känslor som har betydelse för ditt problem och avstår från att undvika det som är obehagligt. Genom att uppleva känslorna fullt ut och göra erfarenheten att det går att sätta ord och uttrycka det du upplever ökar också förståelsen av dig själv och dina egna behov. På så sätt identifieras också vad känslan egentligen berättar för dig och vad du idag behöver göra för att nå en förändring.